วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

3.อำนาจหน้าที่ของเทศบาล

ตามพระราชบัญัติเทศบาล พ.ศ.2496 กำหนดไว้โดยชัดเจน ซึ่งอาจจำแนกที่มา ของอำนาจหน้าที่ดังกล่าวเป็น 2 ประเภท คือ อำนาจหน้าที่ตามกฏหมาย จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ้น กำหนดและอำนาจ หน้าที่กฏหมาย เฉพาะอื่น ๆ กำหนดกล่าวคือ อำนาจหน้าที่ตามที่กฏหมายจัดตั้งเทศบาลกำหนด สามารถแบ่งแยกประเภท อำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วนคือหน้าที่บังคับ หรือหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติและอำนาจหน้าที่ที่จะเลือกปฏิบัติ ทั้งยังได้กำหนด อำนาจหน้าที่ของเทศบาลในฐานะต่าง ๆ คือ เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ต้องปฏิบัติดังนี้ 1.1 มาตรา 50 ภาตใต้บังคับแห่งกฏหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเทศบาลดังนี้

- การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

- ให้มีบำรุงทางบกและทางน้ำ

- รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล

- ป้องกันระงับโรคติดต่อ

- ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

- ให้ราษฏรได้รับการศึกษาอบรม

- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

- บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- หน้าที่อื่นตามที่กฏหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล 1.2 มาตรา 51 ภายใต้แห่งกฏหมายเทศบาลตำบลอาจทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลดังนี้

- ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

- ให้มีโรงฆ่าสัตว์

- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือหรือท่าข้าม

- ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

- บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร

- ให้มีบำรุงสถานที่ที่ทำกิจการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

- ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

- ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ

- เทศพาณิชย์อำนาจตามพระราชบัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 กำหนดอำนาจหน้าที่การจัดระบบการบริการสาธารณะ มาตรา 16 เพื่อประโยชน์ของประชาชนท้องถิ่น

-การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

- การจัดให้มีการบำรุงรักษาทางบกทางน้ำและทางระบายน้ำ

- การจัดให้มีและควบคุมตลาดท่าเทียบเรือท่าข้ามและที่จอดรถ

- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น

- การสารธารณูปการ - การส่งเสริมการฝึกการประกอบอาชีพ

- การพาณิชย์และการส่งเสริมการลงทุน

- การส่งเสริมการท่องเที่ยว

- การจัดการศึกษา

- การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส

- การบำรุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

- การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อยใจ

- การส่งเสริมการกีฬา

- การส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

- การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฏรในการพัฒนาท้องถิ่น

- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

- การกำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย

- การสาธารณสุขการอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล

- การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์

- การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยการอนามัยโรงมหรสพ และสาธารณสถานอื่นๆ

- การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม ้ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- การผังเมือง

- การขนส่งและวิศวกรรมจราจร

- การดูแลรักษาที่สาธารณะ

- การควบคุมอาคาร

- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

- การรักษาความสงบเรียบร้อยการส่งเสริมและการสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

- กิจการอื่นที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

ทีมโปรด โคตรเก่งเลยทีมเนี่ย