วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

2.วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เทศบาลตำบลสวนผึ้งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทางสะดวก น้ำไหล ไฟสว่าง การศึกษาที่มีคุณภาพ การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เต็มใจบริการ ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งยังพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาชุมชน
พันธกิจ
เทศบาลตำบลสวนผึ้ง เต็มใจให้บริการ และพัฒนาชุมชน โดยยึดประชาชนเป็นสำคัญ

ไม่มีความคิดเห็น:

ทีมโปรด โคตรเก่งเลยทีมเนี่ย