วันพุธที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2551

4.จำนวนบุคคลากร

1. นายอนันต์ เฮงทองเลิศ ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี
2.นายยอดธง มั่นใจ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
3.นายจำเนียร แย้มวงษ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี
4.นายชัยนาด ใจมุ่ง ตำแหน่ง เลขานายกเทศมนตรี
5.นายเสรี คลังนาค ตำแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ไม่มีความคิดเห็น:

ทีมโปรด โคตรเก่งเลยทีมเนี่ย